Allmänna villkor

Allmänna villkor

vid utförande av uppdrag av Advokatbyrån Juristhuset Båstad AB.

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Advokatbyrån Juristhuset Båstad AB (Advokatbyrån) utför för sina klienter. Utöver dessa villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed för uppdraget, se www.advokatsamfundet.se.

 

1. Uppdraget

Advokatbyråns rådgivning i ett uppdrag utgår från de omständigheter som klienten presenterar för Advokatbyrån och är anpassad till dessa. Rådgivningen i ett uppdrag kan därför inte användas av klienten i andra situationer eller för andra syften än det för vilket rådgivningen lämnats. Klienten kan inte heller förlita sig på rådgivningen i ett uppdrag i andra situationer eller med andra syften än det för vilket rådgivningen lämnats.

 

2. Arvode och fakturering

Arvoderingen överensstämmer med vad som rekommenderas av Sveriges advokatsamfund, d.v.s. arvodet skall vara skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, däribland tidsåtgång. Advokatbyrån debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.

Fakturering sker normalt månadsvis. Dock kan fakturering efter avslutat uppdrag förekomma.

Advokatbyrån har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp a conto.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 75 kr. Vid utebliven betalning har Advokatbyrån rätt att avbryta arbetet för klienten.

 

3. Rättsskydd och rättshjälp

Advokatbyrån medverkar vid behov med tillvaratagandet av klientens rätt till rättsskydd eller rättshjälp.

I fall där klienten har rättsskydd eller rättshjälp gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

 

4. Klientuppgifter mm

Advokatbyrån måste enligt lag inhämta och bevara tillfredsställande information om klientens identitet och, i förekommande fall, ägarförhållanden samt i vissa fall tillgångars ursprung.

Advokatbyrån kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation om klienten och andra, i uppdraget förekommande, personer med anknytning till klienten. Advokatbyrån kan såväl före uppdragets påbörjande som under dess utförande framställa sådan begäran och, om sådan begäran inte hörsammas, enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget.

Advokatbyrån är skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt mm och är enligt lag förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om sådan misstanke eller om att anmälan gjorts eller kommer att göras.


5. Betalning

Betalning ska ske inom tio (10) dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits.

Advokatbyrån har rätt att såväl vid antagandet av uppdraget som när som helst under uppdragets utförande begära att klienten på Advokatbyråns klientmedelskonto deponerar av Advokatbyrån begärt belopp såsom säkerhet för Advokatbyråns krav på arvode och ersättning för utlägg och kostnader. Advokatbyrån förbehåller sig rätten att ur deponerade medel tillgodogöra sig betalning för arvode, utlägg och kostnader. Ianspråktagande av deponerade medel redovisas löpande och slutredovisning sker vid uppdragets slutförande.

Om klienten inte betalar i tid eller inte deponerar begärda medel, förbehåller sig Advokatbyrån rätten att, efter meddelande till klienten, upphöra med allt arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

 

6. Externa uppdragstagare

Advokatbyrån kan efter överenskommelse med klienten komma att anlita extern konsult i ett uppdrag. Sådan konsult ska anses vara oberoende av Advokatbyrån och Advokatbyrån ansvarar inte för råd som sådan konsult ger eller för konsultens utförande av uppdraget i övrigt, även om Advokatbyrån föreslagit eller rekommenderat konsulten. Advokatbyrån ansvarar inte heller för de arvoden eller kostnader som konsulten debiterar. Om Advokatbyrån erlägger betalning till extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till Advokatbyrån.

 

7. Ansvarsbegränsningar

Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller annan tillhandahållit i ett uppdrag och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Advokatbyrån eller dess personal.

Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de getts.

 

8. Krav mot Advokatbyrån

Om klienten vill framställa krav mot Advokatbyrån ska detta ske så snart klienten efter rimlig undersökning har blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. 

Om klientens krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot klienten, ska Advokatbyrån har rätt att träda i klientens ställe och därvid ha rätt att bemöta, reglera och träffa överenskommelse om kravet för klientens räkning, förutsatt att klienten av Advokatbyrån hålls skadeslös.

 

9. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör Advokatbyråns uppdrag, ska slutligt avgöras av Lunds Tingsrätt med tillämpning av svensk lag.

 

10. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. För ytterligare information se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Har du några frågor? Ring till oss: 0431-766 92