Allmänna villkor

Allmänna villkor
vid utförande av uppdrag av Advokatbyrån Juristhuset Båstad AB.
Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Advokatbyrån Juristhuset
Båstad AB (Advokatbyrån) utför för sina klienter. Utöver dessa villkor gäller Sveriges
Advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed för uppdraget, se
https://www.advokatsamfundet.se/.


1. Uppdraget
Advokatbyråns rådgivning i ett uppdrag utgår från de omständigheter som klienten
presenterar för Advokatbyrån och är anpassad till dessa. Rådgivningen i ett uppdrag
kan därför inte användas av klienten i andra situationer eller för andra syften än det
för vilket rådgivningen lämnats. Klienten kan inte heller förlita sig på rådgivningen i ett
uppdrag i en andra situationer eller med ett andra syften än det för vilket
rådgivningen lämnats.

 

2. Arvode och fakturering
Arvoderingen överensstämmer med vad som rekommenderas av Sveriges
advokatsamfund, d.v.s. arvodet skall vara skäligt med hänsyn till samtliga
omständigheter, däribland tidsåtgång. Advokatbyrån debiterar löpande arvode för
utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.
Fakturering sker normalt månadsvis. Dock kan fakturering efter avslutat uppdrag
förekomma.
Advokatbyrån har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp a conto.
Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.
Betalningspåminnelse debiteras med 150 kr. Vid utebliven betalning har
Advokatbyrån rätt att avbryta arbetet för klienten.


3. Rättsskydd och rättshjälp
Advokatbyrån medverkar vid behov med tillvaratagandet av klientens rätt till
rättsskydd eller rättshjälp.
I fall där klienten har rättsskydd har Advokatbyrån rätt att debitera och fakturera
klienten i enlighet med Advokatbyråns sedvanliga arvodesnormer och
faktureringsrutiner. Den ersättning som erhålls av försäkringens rättsskydd avräknas i
samband med att sådan ersättning betalats ut. Klienten är således
betalningsansvarig för eventuell skillnad mellan Advokatbyråns arvode och vad
försäkringsbolaget ersätter.
När klienten har rätt till allmän rättshjälp gäller särskilda villkor för debitering av
arvode.


4. Klientuppgifter mm

Advokatbyrån måste enligt lag inhämta och bevara tillfredsställande information om
klientens identitet och, i förekommande fall, ägarförhållanden samt i vissa fall
tillgångars ursprung.
Advokatbyrån kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan
dokumentation om klienten och andra, i uppdraget förekommande, personer med
anknytning till klienten. Advokatbyrån kan såväl före uppdragets påbörjande som
under dess utförande framställa sådan begäran och, om sådan begäran inte
hörsammas, enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget.

Advokatbyrån är skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt mm och är enligt lag
förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om sådan misstanke eller om
att anmälan gjorts eller kommer att göras.

 

5. Betalning

Betalning ska ske inom tio (10) dagar från fakturadatum om inte annat
överenskommits.
Advokatbyrån har rätt att såväl vid antagandet av uppdraget som när som helst under
uppdragets utförande begära att klienten på Advokatbyråns klientmedelskonto
deponerar av Advokatbyrån begärt belopp såsom säkerhet för Advokatbyråns krav
på arvode och ersättning för utlägg och kostnader. Advokatbyrån förbehåller sig
rätten att ur deponerade medel tillgodogöra sig betalning för arvode, utlägg och
kostnader. Ianspråktagande av deponerade medel redovisas löpande och
slutredovisning sker vid uppdragets slutförande.
Om klienten inte betalar i tid eller inte deponerar begärda medel, förbehåller sig
Advokatbyrån rätten att, efter meddelande till klienten, upphöra med allt arbete för
klienten och att frånträda uppdraget.


6. Externa uppdragstagare
Advokatbyrån kan efter överenskommelse med klienten komma att anlita extern
konsult i ett uppdrag. Sådan konsult ska anses vara oberoende av Advokatbyrån och
Advokatbyrån ansvarar inte för råd som sådan konsult ger eller för konsultens
utförande av uppdraget i övrigt, även om Advokatbyrån föreslagit eller
rekommenderat konsulten. Advokatbyrån ansvarar inte heller för de arvoden eller
kostnader som konsulten debiterar. Om Advokatbyrån erlägger betalning till extern
konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till Advokatbyrån.


7. Ansvarsbegränsningar
Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten
av den information som klienten eller annan tillhandahållit i ett uppdrag och inte heller
för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller
underlåtenhet från annan än Advokatbyrån eller dess personal.
Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som
uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i
annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de getts.


8. Krav mot Advokatbyrån

Om klienten vill framställa krav mot Advokatbyrån ska detta ske så snart klienten
efter rimlig undersökning har blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om de
omständigheter som kravet grundas på. 
Om klientens krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot klienten, ska
Advokatbyrån har rätt att träda i klientens ställe och därvid ha rätt att bemöta, reglera
och träffa överenskommelse om kravet för klientens räkning, förutsatt att klienten av
Advokatbyrån hålls skadeslös.


9. Tvistelösning och tillämplig lag
Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör
Advokatbyråns uppdrag, ska slutligt avgöras av Lunds Tingsrätt med tillämpning av
svensk lag.


10. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning
som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot
en advokat eller en advokatbyrå. Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om

du är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt uppnå
en lösning i samförstånd med advokaten.
För ytterligare information se
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

Har du några frågor? Ring till oss: 0431-766 92