Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Juristhuset Båstad AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i sam­band med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genom­föra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskon­troll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsända­mål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller såsom ett led i myndighetsutövning.

 

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskom­mits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myn­dighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår eller din räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och mot­partsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatfirman om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sve­rige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Om uppgifter förs över till tredje land, kommer information tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker jämte länk till det regelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna.

 

Kontakta oss på juristhuset@juristhusetbastad.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgifts­be­handling.

Personuppgiftsansvarig på Advokatbyrån Juristhuset Båstad AB är advokat Ronny Dahlberg, r.dahlberg@juristhusetbastad.se.