Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.

För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) överstigande visst belopp per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Observera att du som regel inte får rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan du i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur till exempel en ansvarsförsäkring.

Du kan oftast inte heller få rättshjälp i ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder (till exempel ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet) eller enklare skattefrågor såsom självdeklaration, upprättande av testamente eller äktenskapsförord, bodelning, gåvohandling och bouppteckning.

 

Vart vänder jag mig och vad kostar det?

Du kan vända dig till oss och vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol om målet eller ärendet redan har behandlas av domstol när du söker rättshjälp. I andra fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten om rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Kontakta oss om du vill veta vilka avgifter som gäller.

Avgiften tas ut löpande allt eftersom vi arbetar med ditt ärende.

Om du förlorar ett mål i en domstol får du i regel betala dina egna rättshjälpskostnader (dvs. rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp.

Har du några frågor? Ring till oss: 0431-766 92